Regulamin konkursu

Menedżer Roku 2021

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu „Menedżer Roku Regionu Łódzkiego 2021”, zwanego dalej „Konkursem” jest: Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000002408, kapitał zakładowy 42 000 000,00 złotych, numer identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609, zwany dalej „Organizatorem”.

Konkurs prowadzony jest lokalnie przez Oddział w Łodzi, ul. ks. I. Skorupki 17/19.

Regulamin niniejszy jest dostępny w okresie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.menedzerroku.pl oraz www.dzienniklodzki.pl

 1. Współorganizatorem konkursu „Menedżer Roku Regionu Łódzkiego 2021” jest Loża Łódzka Business Centre Club.
 2. Konkurs prowadzony jest na terenie województwa łódzkiego.
 3. Konkurs polega na wyborze najlepszego w 2021 roku Menadżera w województwie łódzkim w kategoriach o których mowa w pkt III. 1.

Przyznany tytuł ma charakter honorowy.

 1. Konkurs prowadzony będzie w okresie od dnia 08.11.2021 r. do dnia 01.03.2022.
 2. W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy, współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Powyższy zakaz dotyczy także osób którym powierzono jakąkolwiek czynność w Konkursie i członków ich rodzin. Zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
 3. Tytuł przyznawany jest przez Kapitułę Konkursu w skład której wchodzą osoby: Wojewoda Łódzki, Marszałek Województwa Łódzkiego, Prezydent Miasta Łodzi, Rektor Politechniki Łódzkiej, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, Prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Wiceprezes Business Center Club, Kanclerz Loży Łódzkiej, Dyrektor Loży Łódzkiej Business Center Club, Prezes Polska Press Oddział w Łodzi, Wiceprezes Polska Press Oddział w Łodzi, Redaktor Naczelny Dziennika Łódzkiego.

II. Warunki udziału w plebiscycie

 1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, spełniająca łącznie podane poniżej warunki:

  a) zarządzająca (powołanie przed 31 grudnia 2018 roku) przedsiębiorstwem lub jego oddziałem lub prowadząca działalność gospodarczą indywidualnie lub w spółce cywilnej, lub w innej formie prawnej, o ile przedsiębiorstwo jest zarejestrowane i/lub prowadzi przeważającą część swej działalności i/ lub osiąga przeważającą część przychodów na terenie woj. łódzkiego;

  b) wytypowana przez Kolegium Elektorskie Konkursu lub

  c) zgłoszona poprzez formularz zgłoszeniowy on-line na stronie www.dzienniklodzki.pl poprzez zgłoszenie się kandydata osobiście lub na skutek nominacji osoby trzeciej;

  d) wyróżniająca się etyczną podstawą, postępuje zgodnie z zasadami współżycia społecznego, normami etycznymi;

  e) wyrażająca zgodę na przystąpienie do Konkursu oraz przetwarzanie przez organizatorów Konkursu swoich danych osobowych, a także danych ekonomicznych zarządzanej lub posiadanej przez siebie firmy pod warunkiem posiadania zgody tej firmy- warunek ten zostaje spełniony, jeżeli osoba doręczyła prawidłowo wypełnioną i podpisaną ankietę, przy czym doręczenie powinno nastąpić do 24 stycznia 2022 roku do godziny 16:00 do siedziby Polska Press Spółka z o.o. Oddział w Łodzi, ul. ks. I. Skorupki 17/19.

 2. Za wyrażenie zgody na powyższe przetwarzanie danych osobowych uważa się złożenie wypełnionych i należycie podpisanych przez Kandydatów ankiet, wysłanych przez Organizatorów Konkursu do Kandydatów do miana Menedżera Roku Regionu Łódzkiego '2021 .

III. Zasady przeprowadzenia konkursu

 1. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych w roku 2021 menedżerów w województwie łódzkim, w trzech kategoriach:

  a) Mikro i Małe Przedsiębiorstwo (zatrudniające do 49 osób),

  b) Średnie Przedsiębiorstwo (zatrudniające 50-249 osób),

  c) Duża Firma (zatrudniająca od 250 osób).

 2. W Konkursie mogą być również przyznane Wyróżnienia Specjalne.

 3. Konkurs składać się będzie z trzech etapów:

  a) w I etapie następuje typowanie kandydatów – typowanie kandydatów może nastąpić przez Kolegium Elektorskie lub zgodnie z pkt II.1.c. Regulaminu. I etap trwa od dnia 08.11.2021 r. do dnia 24.01.2022.

  b) w II etapie następuje weryfikacja zgłoszonych kandydatów pod kątem spełniania przez nich warunków udziału w Konkursie oraz wyłonienie nominowanych. II Etap trwa od dnia 25.01.2022 r. do dnia 10.02.2022 r.

  c) w III etapie Kapituła Konkursu wyłania laureatów. III etap trwa od dnia 11.02.2022 r. do dnia 24.02.2022 r.

Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszonych kandydatów pod kątem spełniania warunków udziału w Konkursie zapisanych w Regulaminie na każdym jego etapie.

W przypadku zgłoszenia i poprawnego zweryfikowania pod kątem spełnienia warunków Regulaminu mniej niż pięciu kandydatów w kategorii Średnie Przedsiębiorstwo oraz w kategorii Duża Firma oraz mniej niż dziesięciu kandydatów w kategorii Mikro i Małe Przedsiębiorstwo Organizator może podjąć decyzję o wydłużeniu poszczególnych etapów konkursu i/lub modyfikacji etapów wyznaczonych dla Organizatora nie wpływających na prawa Kandydatów.

 1. W skład Kolegium Elektorskiego wchodzą przedsiębiorcy, samorządowcy, politycy, dziennikarze i inne osoby będące autorytetami w swoich dziedzinach.

W skład Kapituły Konkursu wchodzą osoby o których mowa w pkt I. 7.

 1. Podstawowe kryteria wyłaniania Kandydatów i ich oceny przez Elektorów, Organizatorów
  i członków Kapituły Konkursu:

  a) Wykazali się w latach 2019 i 2020 największą skutecznością w zarządzaniu firmą, co przełożyło się na jej szybki wzrost i rozwój;

  b) W roku 2021 osiągnęli wyraźne sukcesy wobec ograniczeń i trudności w funkcjonowaniu firmy spowodowanych pandemią;

  c) oni sami są cenieni przez swój zespół oraz przez lokalne środowisko biznesowe, działają w pełni etycznie, przestrzegając zasad prawnych i reguł zdrowej konkurencji;

  d) wykazują wrażliwość na potrzeby społeczne tj. prowadzą działalność charytatywną i wspierają lokalne inicjatywy, szeroko stosują w praktyce zasady Odpowiedzialnego Biznesu (CSR).

 2. W ramach Konkursu wyłanianych jest – we wszystkich kategoriach – do pięciu Kandydatów, nominowanych do miana Menedżera Roku Regionu Łódzkiego '2021 w kat. Duże i Średnie Przedsiębiorstwo, do dziesięciu kandydatów w kat. Mikro i Małe Przedsiębiorstwo.
 3. Kapituła Konkursu może też zdecydować o przyznaniu Wyróżnień Specjalnych w Konkursie.
 4. Posiedzenie Kapituły Konkursu, wybór przez nią Menedżera Roku Regionu Łódzkiego '2021 we wszystkich kategoriach, ewentualny wybór przez Kapitułę menedżera/menedżerów nagrodzonych Wyróżnieniem Specjalnym powinno nastąpić do 24 lutego 2022 roku.
 5. Rozstrzygnięcie Konkursu – ogłoszenie wyników oraz uroczyste przyznanie tytułów Menedżera Roku 2021 Nominowanym i Zwycięzcom oraz Wyróżnionym odbędzie się na uroczystej gali lub podczas innej formuły podsumowania konkursu i ogłoszenia zwycięzców, która odbędzie się w marcu 2022 roku.

IV. Wyniki konkursu i nagrody

Nagrodami dla Nominowanych są dyplomy, a dla Zwycięzców konkursu dyplomy i statuetki. Nominowani oraz Zwycięzcy zostaną również zaprezentowani na Dzienniku Łódzkim, w serwisie www.dzienniklodzki.pl oraz na stronie www.menedzerroku.pl.

V. Reklamacje

 1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora na adres Oddziału ul. ks. I. Skorupki 17/19 z dopiskiem „Menadżer Roku Regionu Łódzkiego 2021”.

 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

 3. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Nota informacyjna

 1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 672) przy ul. Domaniewskiej 45 (dalej: „my”), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy po numerem KRS 0000002408, NIP: 522-01-03-609, kapitał zakładowy: 42 000 000 zł. Nasze pozostałe dane kontaktowe to: e-mail: rodo.zgloszenia@polskapress.pl. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail iod@polskapress.pl.
 1. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie konkursu Menedżer Roku Regionu Łódzkiego 2021, włącznie z obsługą skarg i reklamacji. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest tutaj umowa, zawierana przez zgłoszenie udziału w konkursie. Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych. Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.
 1. CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur). Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.
 1. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAC TWOJE DANE?

W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Twoich danych osobowych następującym grupom odbiorców:
 • naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki związane z przeprowadzeniem konkursu Menedżer Roku Regionu Łódzkiego 2021
 • Business Centre Sp. z o.o., będącym współorganizatorem konkursu Menedżer Roku Regionu Łódzkiego 2021, prowadzącą działalność klubu Business Centre Club z siedzibą w Warszawie, Plac Żelaznej Bramy 10, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000053984, o kapitale zakładowym 50.000 zł, NIP: 526-021-29-60, REGON: 012044761, którą reprezentuje: Kanclerz Loży Łódzkiej BCC Pan Krzysztof Borkowski – zgodnie z pełnomocnictwem, będącym procesorem państwa danych osobowych, w celu przeprowadzenia konkursu Menedżer Roku Regionu Łódzkiego 2021.
 • podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający/procesor) np. naszym podwykonawcom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, firmom windykacyjnym, agencjom reklamowym, dostawcom narzędzi informatycznych,
 • innym odbiorcom danych – fundatorom nagród, sponsorom, naszym doradcom prawnym i podatkowym, spółkom z naszej grupy kapitałowej, bankom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe,
 • sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
 1. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAC TWOJE DANE?

Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania. Twoje dane przekazane nam w związku z Twoim uczestnictwem w konkursie/plebiscycie lub loterii będziemy przechowywać przez okres 6 lat z uwagi na terminy przedawnienia roszczeń oraz z uwagi na przepisy ustawy o grach hazardowych (przy loteriach). W zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres w jakim cele wynikające ze zgody lub z naszego prawnie uzasadnionego interesu pozostają ważne, ale nie dłużej niż do chwili złożenia przez Ciebie sprzeciwu albo cofnięcia zgody, w każdym przypadku nie dłużej niż przez okres 6 lat od zakończenia konkursu/plebiscytu/loterii. W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.
 1. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?<br>


W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych posiadasz szereg uprawnień.

Posiadasz prawo do:

 • żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże w takiej sytuacji będziemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał ku temu uzasadniony powód,
 • przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody.

Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Twoja zgoda, wówczas posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia możesz wykonać poprzez zwrócenie się na adres kontaktowy: rodo.zgloszenia@polskapress.pl albo pisemnie na nasz adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa.

Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aneks nr 1
Do Regulaminu Konkursu Menedżer Roku Regionu Łódzkiego 2021

ZASADY OGÓLNE PRZEBIEGU KONKURSU MENEDŻER ROKU 2021 WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

W związku z pandemią koronawirusa i wydłużeniem terminu doręczenia wypełnionych ankiet konkursowych przez Uczestników konkursu do dn. 04.02.2022 r oraz przesunięciem terminu wręczenia nagród do 30.06.2022 r.

nowe brzmienie otrzymują następujące zapisy regulaminu:

§1
 1. Zamianie ulega pkt. I ppkt 5 i otrzymuje brzmienie:

  Konkurs prowadzony będzie w okresie od dnia 08.11.2021 r. do dnia 30.06.2022 r.

 2. Zamianie ulega pkt. II ppkt 1e i otrzymuje brzmienie:

  Wyrażająca zgodę na przystąpienie do Konkursu oraz przetwarzanie przez organizatorów Konkursu swoich danych osobowych, a także danych ekonomicznych zarządzanej lub posiadanej przez siebie firmy – warunek ten zostaje spełniony, jeżeli osoba doręczyła prawidłowo wypełnioną i podpisaną ankietę, przy czym doręczenie powinno nastąpić do 04 lutego 2022 roku do godziny 16:00 do siedziby Polska Press Spółka z o.o. Oddział w Łodzi, ul. ks. I. Skorupki 17/19.

 3. Zmianie ulega pkt. III ppkt 3 a, b, c i otrzymuje brzmienie:

  Konkurs składać się będzie z trzech etapów:
 4. a. w I etapie następuje typowanie kandydatów – typowanie kandydatów może nastąpić przez Kolegium Elektorskie lub zgodnie z pkt II.1.c. Regulaminu. I etap trwa od dnia 08.11.2021 r. do dnia 04.02.2022.
  b. w II etapie następuje weryfikacja zgłoszonych kandydatów pod kątem spełniania przez nich warunków udziału w Konkursie oraz wyłonienie nominowanych. II Etap trwa od dnia 05.02.2022 r. do dnia 10.02.2022 r.
  c. w III etapie Kapituła Konkursu wyłania laureatów. III etap trwa od dnia 11.02.2022 r. do dnia 24.02.2022 r.

 5. Zmianie ulega pkt. III ppkt 9 i otrzymuje brzmienie:

  Rozstrzygnięcie Konkursu – ogłoszenie wyników oraz uroczyste przyznanie tytułów Menedżera Roku 2021 Nominowanym i Zwycięzcom oraz Wyróżnionym odbędzie się na uroczystej gali lub podczas innej formuły podsumowania konkursu i ogłoszenia zwycięzców, która odbędzie się w czerwcu 2022 roku.

§2
 1. Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.

 2. Aneks wchodzi w życie z dniem 24.01.2022 r.

 3. Powyższe zmiany nie powodują zmiany praw Uczestników.

Aneks nr 2
Do Regulaminu Konkursu Menedżer Roku Regionu Łódzkiego 2021

ZASADY OGÓLNE PRZEBIEGU KONKURSU MENEDŻER ROKU 2021 WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

W związku z pandemią koronawirusa i wydłużeniem terminu weryfikacji zgłoszonych kandydatów pod kątem spełnienia przez nich warunków udziału w konkursie oraz wyłonienia nominowanych, a także wyłonienia przez Kapitułę konkursu laureatów do dn. 31.05.2022 r.

nowe brzmienie otrzymują następujące zapisy regulaminu:

 

§1
 1. Zmianie ulega pkt. III ppkt 3 b i c i otrzymuje brzmienie:
  b. w II etapie następuje weryfikacja zgłoszonych kandydatów pod kątem spełniania przez nich warunków udziału w Konkursie oraz wyłonienie nominowanych. II Etap trwa od dnia 05.02.2022 r. do dnia 10.05.2022 r.
  c. w III etapie Kapituła Konkursu wyłania laureatów. III etap trwa od dnia 11.05.2022 r. do dnia 31.05.2022 r.
§2
  1. Pozostałe postanowienia Regulaminu oraz aneksu nr 1 pozostają bez zmian.
  2. Aneks wchodzi w życie z dniem 09.02.2022 r.
  3. Powyższe zmiany nie powodują zmiany praw Uczestników.

Dołącz do grona Menedżerów!

Biuro Reklamy Polska Press
w Łodzi