Regulamin konkursu

Menedżer Roku 2022

I. Postanowienia ogólne

 1.      Organizatorem Konkursu „Menedżer Roku Regionu Łódzkiego 2022”, zwanego dalej „Konkursem” jest: Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000002408, kapitał zakładowy 42 000 000,00 złotych, numer identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609, zwany dalej „Organizatorem”.

Konkurs prowadzony jest lokalnie przez Oddział w Łodzi, ul. ks. I. Skorupki 17/19.
Regulamin niniejszy jest dostępny w okresie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.menedzerroku.pl oraz www.dzienniklodzki.pl

2.      Współorganizatorem konkursu „Menedżer Roku Regionu Łódzkiego 2022” jest Loża Łódzka Business Centre Club prowadzona przez Business Centre sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, nr KRS 0000053984)

3.      Konkurs prowadzony jest na terenie województwa łódzkiego.

4.      Konkurs polega na wyborze najlepszego w 2022 roku Menadżera w województwie łódzkim w kategoriach o których mowa w pkt III. 1. Przyznany tytuł ma charakter honorowy.

5.      Konkurs prowadzony będzie w okresie od stycznia 2023 r. do czerwca 2023 r.

6.      W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy, współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Powyższy zakaz dotyczy także osób którym powierzono jakąkolwiek czynność w Konkursie i członków ich rodzin. Zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

 

7.      Tytuł przyznawany jest przez Kapitułę Konkursu w skład której wchodzą osoby: Wojewoda Łódzki, Marszałek Województwa Łódzkiego, Prezydent Miasta Łodzi, Rektor Politechniki Łódzkiej, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, Prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Kanclerz Loży Łódzkiej, Dyrektor Loży Łódzkiej Business Center Club, Prezes Polska Press Makroregion Centrum Łódź Kielce,  Wiceprezes Makroregionu Centrum Łódź Kielce, Redaktor Naczelny Dziennika Łódzkiego.

II. Warunki udziału w konkursie

1.      W Konkursie może wziąć udział każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, spełniająca łącznie podane poniżej warunki:

a.      właściciel lub osoba zarządzająca (powołanie przed 31 grudnia 2019 roku) przedsiębiorstwem lub jego oddziałem lub prowadząca działalność gospodarczą indywidualnie lub w spółce cywilnej, lub w innej formie prawnej, o ile przedsiębiorstwo  prowadzi działalność na terenie województwa łódzkiego i tu też rozlicza  podatki z całości swoich dochodów.   

b.      wytypowana przez Kolegium Elektorskie Konkursu
lub

c.      zgłoszona poprzez formularz zgłoszeniowy on-line na stronie www.dzienniklodzki.pl poprzez zgłoszenie się kandydata osobiście lub na skutek nominacji osoby trzeciej;

d.      wyróżniająca się etyczną podstawą, postępuje zgodnie z zasadami współżycia społecznego, normami etycznymi;

e.      wyrażająca zgodę na przystąpienie do Konkursu, co będzie skutkowało przetwarzaniem przez Organizatora Konkursu danych osobowych, a także informacji ekonomicznych dotyczących  zarządzanej lub posiadanej przez siebie firmy – warunek ten zostaje spełniony, jeżeli osoba doręczyła prawidłowo wypełnioną i podpisaną ankietę, przy czym doręczenie powinno nastąpić do 07.04.2023 roku do godziny 16:00 do siedziby Polska Press Spółka z o.o. Oddział w Łodzi, ul. ks. I. Skorupki 17/19.

 

2.      Za wyrażenie zgody na przystąpienie do Konkursu uważa się złożenie wypełnionych i należycie podpisanych przez Kandydatów i/lub przez osoby do tego w danej firmie uprawnione ankiet, wysłanych przez Organizatorów Konkursu do Kandydatów do miana Menedżera Roku Regionu Łódzkiego '2022 .

III. Zasady przeprowadzenia konkursu

1.      Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych w roku 2022 menedżerów w województwie łódzkim, w trzech kategoriach:

a.      Mikro i Małe Przedsiębiorstwo (zatrudniające do 49 osób),

b.      Średnie Przedsiębiorstwo (zatrudniające 50-249 osób),

c.      Duża Firma (zatrudniająca od 250 osób).

2.      W Konkursie mogą być również przyznane Wyróżnienia Specjalne.

3.      Konkurs składać się będzie z trzech etapów:

a.      w I etapie następuje typowanie kandydatów – typowanie kandydatów może nastąpić przez Kolegium Elektorskie lub zgodnie z pkt II.1.c. Regulaminu. I etap trwa od dnia 13.01.2023 r. do dnia 07.04.2023r.

b.      w II etapie następuje weryfikacja zgłoszonych kandydatów pod kątem spełniania przez nich warunków udziału w Konkursie oraz wyłonienie nominowanych. II Etap trwa od dnia 08.04.2023 r. do dnia 21.04.2023 r.

c.      w III etapie Kapituła Konkursu wyłania laureatów.  III etap trwa od dnia 22.04.2023 r. do dnia 05.05.2023 r.

Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszonych kandydatów pod kątem spełniania warunków udziału w Regulaminie na każdym jego etapie.

4.      W skład Kolegium Elektorskiego wchodzą przedsiębiorcy, samorządowcy, politycy, dziennikarze i inne osoby będące autorytetami w swoich dziedzinach. W skład Kapituły Konkursu wchodzą osoby o których mowa w pkt I. 7.

5.      Podstawowe kryteria wyłaniania Kandydatów i ich oceny przez Elektorów, Organizatorów
i członków Kapituły Konkursu:

a.      Wykazali się w latach 2020 – 2022 największą skutecznością w zarządzaniu firmą, co przełożyło się na jej szybki wzrost i rozwój;

b.      oni sami są cenieni przez swój zespół oraz przez lokalne środowisko biznesowe, działają w pełni etycznie, przestrzegając zasad prawnych i reguł zdrowej konkurencji;

c.      wykazują wrażliwość na potrzeby społeczne tj. prowadzą działalność charytatywną i wspierają lokalne inicjatywy, szeroko stosują w praktyce zasady Odpowiedzialnego Biznesu (CSR).

6.      W ramach Konkursu wyłanianych jest – we wszystkich kategoriach – do dziesięciu Kandydatów, nominowanych do miana Menedżera Roku Regionu Łódzkiego '2022 w kat. Duża Firma, Średnie Przedsiębiorstwo i w kat. Mikro i Małe Przedsiębiorstwo.

7.      Kapituła Konkursu może też zdecydować o przyznaniu Wyróżnień Specjalnych w Konkursie.

8.      Posiedzenie Kapituły Konkursu, wybór przez nią Menedżera Roku Regionu Łódzkiego '2022 we wszystkich kategoriach, ewentualny wybór przez Kapitułę menedżera/menedżerów nagrodzonych Wyróżnieniem Specjalnym powinno nastąpić do  05 maja 2023 roku.

9.      Rozstrzygnięcie Konkursu – ogłoszenie wyników oraz uroczyste przyznanie tytułów Menedżera Roku 2022 Nominowanym i Zwycięzcom oraz Wyróżnionym odbędzie się na uroczystej gali lub podczas innej formuły ceremonii wręczenia nagród, która odbędzie się w czerwcu 2023 roku.

IV. Wyniki konkursu i nagrody

Nagrodami dla Nominowanych są dyplomy, a dla Zwycięzców konkursu dyplomy i statuetki. Nominowani oraz Zwycięzcy zostaną również zaprezentowani w Dzienniku Łódzkim, w serwisie www.dzienniklodzki.pl oraz na stronie www.menedzerroku.pl.

V. Reklamacje

1.      Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora na adres Oddziału ul. ks. I. Skorupki 17/19 z dopiskiem „Menadżer Roku Regionu Łódzkiego 2022”.

2.      Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

 

3.      Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym. 

VI. Dane osobowe

W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych w związku z organizowanym Konkursem w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

Załącznik nr 1 – Klauzula obowiązku informacyjnego Polska Press sp. z o.o.

1.      Administrator danych osobowych

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, adres e-mail: rodo.zgloszenia@polskapress.pl (dalej jako: „my” lub „Administrator”).  

2.      Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja, przeprowadzenie oraz wyłonienie laureatów Konkursu pod nazwą „MENEDŻER ROKU 2022 REGIONU ŁÓDZKIEGO” (dalej jako: „Konkurs”), co obejmuje również prezentację osiągnięć kandydatów i ich przedsięwzięć, wyników i dokonań wraz z wizerunkami kandydatów w ramach przygotowanej przez Organizatora wizytówki w gazecie Dziennik Łódzki, w serwisie internetowym pod adresem: www.dzienniklodzki.pl oraz na stronie internetowej pod adresem: www.menedzerroku.pl – dotyczy to zarówno osób nominowanych, jak i zwycięzców.

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zawarta umowa (o treści regulaminu Konkursu) którą zawierasz z nami poprzez zaakceptowanie Regulaminu, gdy zgłaszasz nominację własną lub osoby trzeciej do udziału w Konkursie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). W przypadku, gdy jesteś kandydatem, to Administrator przetwarza również Twoje dane w celu przeprowadzenia Konkursu i przyznania nagród na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), gdy Twoja kandydatura została nominowana przez Administratora z własnej inicjatywy lub inicjatywy osób trzecich, w tym Kolegium Elekcyjnego Konkursu. Wyjaśniamy, że w związku z przedmiotem Konkursu, który ma na celu wyłonienie i uhonorowanie osób szczególnie zasłużonych, wyróżniających się pozytywną, godną naśladowania postawą, Administrator przeprowadzając Konkurs działa w celu prezentacji zasłużonych osób szerszemu kręgowi odbiorców i wyróżnienia zasłużonych poprzez opisywanie ich działalności i osiągnięć w tytułach prasowych publikowanych w Internecie i poza nim i w ten sposób chce wzmocnić lokalną społeczność. W przypadku otrzymania Twojej nominacji dokonanej z inicjatywy Administratora lub osób trzecich, Administrator podejmuje z Tobą kontakt celem upewnienia się, że chcesz uczestniczyć w Konkursie. W każdym czasie do końca Konkursu  możesz zażądać usunięcia informacji o Twojej osobie z materiałów Konkursowych. Wizerunki kandydatów, którzy potwierdzili chęć uczestnictwa w Konkursie, przetwarzane są przez Administratora na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jeżeli w związku z Twoim uczestnictwem zawrzemy z Tobą umowę (np. umowę licencyjną), to Twoje dane osobowe będą również przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

W przypadku zwrócenia się przez Ciebie do nas w sprawach związanych z Twoim uczestnictwem w Konkursie, złożenia skargi bądź reklamacji, Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane celem rozpatrzenia Twojego zgłoszenia oraz udzielenia Ci na nie odpowiedzi. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym zakresie jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na podejmowaniu działań zmierzających do poprawny jakości świadczonych przez nas usług oraz przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń uczestników (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). 

Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na konieczności podejmowania przez nas działań zmierzających do zabezpieczenia naszych praw i dochodzenia roszczeń. 

Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). 

 

Jeżeli jesteś reprezentantem (osobą kontaktową) kandydata, który został nominowany w Konkursie, to Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w celu umożliwienia zapewnienia bieżącej komunikacji w sprawach związanych z nominacją oraz udziałem kandydata w Konkursie, w tym przesyłania wszelkich informacji dotyczących Konkursu; podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

3.      Źródło pozyskania danych osobowych

 

Jeśli jesteś osobą zgłaszającą kandydata na uczestnika Konkursu, to Twoje dane osobowe uzyskujemy bezpośrednio od Ciebie. W przypadku, gdy jesteś kandydatem, to Twoje dane osobowe możesz przekazać nam sam dokonując zgłoszenia. Dane kandydatów mogą być również pozyskiwane przez Administratora poprzez zgłoszenie dokonane przez osobę trzecią lub Kapitułę Elekcyjną Konkursu. Dodatkowe dane kandydatów zawarte w ankiecie zgłoszeniowej sam nam przekazywane bezpośrednio przez kandydatów lub osoby przez nich upoważnione. W przypadku, gdy jesteś reprezentantem kandydata, to Twoje dane przekazujesz nam samodzielnie lub otrzymujemy je za pośrednictwem kandydata, który wskazuje Cię jako osobę, z którą Administrator może się kontaktować w sprawach związanych z uczestnictwem kandydata w Konkursie. 

4.      Zakres przetwarzanych danych osobowych

 

Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji w/w celów przetwarzania. W przypadku kandydatów, w tym laureatów, będziemy przetwarzać informacje niezbędne do prawidłowej organizacji Konkursu, w tym wyłonienia laureatów oraz przesłania zaproszeń na organizowaną galę, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, zajmowane stanowisko/pełniona funkcja, osiągnięcia zawodowe, osiągnięcia, wyniki, przedsięwzięcia, wizerunek. przypadku pełnomocników lub osób kontaktowych kandydatów, przetwarzamy dane niezbędne do zapewnienia bieżącej komunikacji w sprawach związanych z organizowanym Konkursem, w szczególności imię, nazwisko, stanowisko, adres e-mail, numer telefonu. W przypadku, gdy składasz reklamację, Administrator będzie przetwarzał Twoje imię, nazwisko, adres do korespondencji, a także dodatkowe dane, które podasz nam w swoim zgłoszeniu w celu usprawnienia komunikacji, jak adres e-mail czy numer telefonu.

5.      Dobrowolność podania danych osobowych

Udział w Konkursie, jak również zgłoszenie kandydata do Konkursu wiąże się z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych. Pamiętaj, że podanie nam przez Ciebie Twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Przetwarzamy tylko te dane, które są nam niezbędne do przeprowadzenia Konkursu oraz zapewnienia jego bieżącej obsługi, w tym wyłonienia oraz nagrodzenia laureatów. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do rozliczeń podatkowych). 

 

Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest również dobrowolna, jednakże jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.  

6.      Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania. Administrator zapewnia, że przetwarza Twoje dane osobowe nie dłużej, niż przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania. 

Twoje dane osobowe przetwarzane na potrzeby organizacji Konkursu, jego przeprowadzenia, a także wyłonienia laureatów, w tym wysłania Ci zaproszenia na galę finałową, przetwarzamy przez okres trwania Konkursu, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń związanych z  uczestnictwem w Pl Konkursie. Dane przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia Konkursu i przyznania nagród, będą przetwarzane od momentu ich wprowadzenia do systemów informatycznych Administratora, przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z Konkursem.

W przypadku zgłoszenia nam przez Ciebie reklamacji bądź skargi, dotyczącej Twojego udziału w Konkursie, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wyjaśnienia sprawy oraz udzielenia Ci odpowiedzi, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń. 

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody. 

Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się Konkurs.

 

 Informujemy, że w związku z publikacją materiałów dotyczących Konkursu (w szczególności relacji reporterskiej z wydarzenia, danych kandydatów wraz z opisem ich osiągnięć, (w tym w ramach multimedialnych wizytówek kandydatów) listy laureatów Konkursu, etc.) w tytułach prasowych Administratora (zarówno tradycyjnych – drukowanych, jak i w ramach cyfrowych portali prasowych), Administrator będzie przetwarzał dane osobowe jako część materiału prasowego w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. To oznacza, że dane osobowe kandydatów, będą w tym zakresie przetwarzane również po okresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, jako element realizacji działalności dziennikarskiej i prasowej Administratora. 

7.      Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: 

§  podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usług związane z naszą działalnością oraz organizowanym Konkursie, m.in. doradcom podatkowym, kancelariom prawnym, agencjom reklamowym, dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim; 

§  Współorganizatorowi Konkursu – Business Centre sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

§  podmiotom wspierającym nas w organizacji Konkursu w zakresie biznesowym (np. naszym partnerom, fundatorom nagród, sponsorom, spółkom z grupy kapitałowej GK Orlen);

 

§  w przypadku, gdy zgłaszasz do udziału w Konkursie  osobę trzecią jako kandydata, to ta osoba jest uprawniona do otrzymania informacji na temat Twojego imienia i nazwiska (jako osoby dokonującej zgłoszenia, od której otrzymaliśmy dane osobowe kandydata).  

8.      Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

W przypadku konieczności przekazania danych poza EOG, zagwarantujemy zastosowanie adekwatnych środków ochrony danych osobowych, w tym m.in.: a) art. 45 ust. 1 RODO – na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony (w przypadku krajów, wobec których została wydana taka decyzja), b) art. 46 ust. 2 lit. c) RODO – na podstawie zawartej umowy o transfer danych, opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską, c) art. 47 RODO – w ramach przyjętych wiążących reguł korporacyjnych. 

 

W przypadku przekazania danych poza obszar EOG, przysługuje Ci prawo do informacji o sposobach uzyskania kopii zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia.   

9.      Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji  

 

Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie będzie także dokonywać operacji przetwarzania danych w sposób całkowicie zautomatyzowany, które jednocześnie mogłyby prowadzić do wydawania decyzji, wywołujących wobec konkretnej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływających. 

10.   Pouczenie o przysługujących prawach

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień. 

Twoje prawa to: 

a. Prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania; 

b. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego; 

c. Prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód; 

d. Prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody; 

e. Jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 

f. Przysługuje Ci także prawo złożenia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

11.   Punkt kontaktowy

Możesz się z nami kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora, w tym w celu realizacji Twoich praw wskazanych w pkt 11 powyżej.

Kontakt z nami możliwy jest: 

1. Drogą mailową na adres: rodo.zgloszenia@polskapress.pl 

2. Pisemnie na adres: Polska Press sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02 – 672 Warszawa. 

 

W treści Twojego zgłoszenia powinieneś nam podać: dokładną nazwę imię i nazwisko osoby, której zgłoszenie dotyczy. Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.  

12.   Inspektor Ochrony Danych

 

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@polskapress.pl

Dołącz do grona Menedżerów!

Biuro Reklamy Polska Press
w Łodzi