free simple web templates

NOTA INFORMACYJNA


1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 672) przy ul. Domaniewskiej 45 (dalej: „my”), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy po numerem KRS 0000002408, NIP: 522-01-03-609, kapitał zakładowy: 42 000 000 zł. Nasze pozostałe dane kontaktowe to: e-mail: rodo.zgloszenia@polskapress.pl

We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail iod@polskapress.pl.


2. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie konkursu Menedżer Roku Regionu Łódzkiego 2019, włącznie z obsługą skarg i reklamacji. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest tutaj umowa, zawierana przez zgłoszenie udziału w konkursie.

Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.

Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.


3. CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).

Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.


4. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAC TWOJE DANE?

W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Twoich danych osobowych następującym grupom odbiorców:

• naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki związane z przeprowadzeniem konkursu Menedżer Roku Regionu Łódzkiego 2019

• Business Centre Sp. z o.o., będącym współorganizatorem konkursu Menedżer Roku Regionu Łódzkiego 2019, prowadzącą działalność klubu Business Centre Club z siedzibą w Warszawie, Plac Żelaznej Bramy 10, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000053984, o kapitale zakładowym 50.000 zł, NIP: 526-021-29-60, REGON: 012044761, którą reprezentuje: Kanclerz Loży Łódzkiej BCC Pan Krzysztof Borkowski - zgodnie z pełnomocnictwem, będącym procesorem państwa danych osobowych, w celu przeprowadzenia konkursu Menedżer Roku Regionu Łódzkiego 2019.

• przedstawicielom następujących podmiotów, będących członkami Kapituły Konkursu Menedżer Roku Regionu Łódzkiego 2019, w celu wyłonienia laureatów i nominowanych w ww. Konkursie.

• Wojewoda Łódzki,

• Marszałek Województwa Łódzkiego,

• Prezydent Miasta Łodzi

• Rektor Politechniki Łódzkiej,

• Rektor Uniwersytetu Łódzkiego,

• Prezes Polska Press Oddział w Łodzi,

• Kanclerz Loży Łódzkiej BCC,

• Redaktor Naczelny Dziennika Łódzkiego,

• Wiceprezes Polska Press Oddział w Łodzi,

• Dyrektor Loży Łódzkiej BCC.

• podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający/procesor) np. naszym podwykonawcom, firmom świadczącym

• usługi kurierskie i pocztowe, firmom windykacyjnym, agencjom reklamowym, dostawcom narzędzi informatycznych,

• innym odbiorcom danych – fundatorom nagród, sponsorom, naszym doradcom prawnym i podatkowym, spółkom z naszej grupy kapitałowej, bankom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe,

• sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.


5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAC TWOJE DANE?

Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.

Twoje dane przekazane nam w związku z Twoim uczestnictwem w konkursie/plebiscycie lub loterii będziemy przechowywać przez okres 6 lat z uwagi na terminy przedawnienia roszczeń oraz z uwagi na przepisy ustawy o grach hazardowych (przy loteriach).

W zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres w jakim cele wynikające ze zgody lub z naszego prawnie uzasadnionego interesu pozostają ważne, ale nie dłużej niż do chwili złożenia przez Ciebie sprzeciwu albo cofnięcia zgody, w każdym przypadku nie dłużej niż przez okres 6 lat od zakończenia konkursu/plebiscytu/loterii.

W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.


6. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych posiadasz szereg uprawnień.

Posiadasz prawo do:

• żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,

• wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże w takiej sytuacji będziemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał ku temu uzasadniony powód,

• przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody.

Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Twoja zgoda, wówczas posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia możesz wykonać poprzez zwrócenie się na adres kontaktowy: rodo.zgloszenia@polskapress.pl albo pisemnie na nasz adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa.

Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


7. SKĄD OTRZYMALIŚMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe zostały pozyskane z konkursowego formularza on-line na stronie www.dzienniklodzki.pl


8. JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY?

Przetwarzamy Twoje dane kontaktowe: imię i nazwisko, miejsce pracy, stanowisko, telefon kontaktowy, adres email.